Doelstellingen mobiliteitsforum

Met het mobiliteitsforum wil de vervoerregio een grote groep vertegenwoordigers van belangrijke betrokkenen uit verschillende steden en gemeenten uit de regio de kans geven om zich te informeren en mee te denken over de mobiliteit. Hiermee bieden we maatschappelijke en mobiliteitsactoren de kans om in een vroeg stadium mee na te denken over mobiliteit in de regio! We plannen een avond waar we ons laten inspireren én waar we samen aan het werk gaan. Jullie mee weten, mee denken en mee doen is immers noodzakelijk voor de omslag naar een nieuwe mobiliteit.

Daarom starten we in onze Kortrijkse regio het traject om samen te werken naar een mobiele regio met een mobiliteitsforum. Zo willen we ruimte en tijd geven voor het uitwisselen van meningen, bouwen aan gedeelde visies en acties (co-creatie) en het leren omgaan met verschillen.

Door inspirerende voorbeelden en good practices aan te reiken willen we samen eerste voorstellen van acties ontwikkelen om deze doelstellingen te bereiken. De 5 doelstellingen voor de regio vormen daarbij het kader.

Voor onze regio is het heel cruciaal dat we efficiënt omgaan met de verplaatsingen. Daarom is het belangrijk dat we het aantal nodige verplaatsingen minimaal maken en zo kort mogelijk houden of activiteiten combineren. Tegelijk willen we dat iedereen vlot toegang kan krijgen tot de voorzieningen. Liefst hebben we dat deze verplaatsingen veilig en duurzaam kunnen gebeuren.

In het mobiliteitsforum willen we verder gaan dan inspraak. We willen ruimte geven aan engagementen in een organisatie of samenleving. Zo kan betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen ontstaan en groeien.