Vervoerregio Kortrijk

Doelen voor de regio 


In 2018 ontwikkelde Leiedal in samenwerking met bewoners en actoren uit de regio een ruimtelijke toekomstvisie voor de regio van Leie en Schelde.  Vijf ambities staan hierin centraal nl. een klimaatneutrale regio, een ruimteneutrale regio, een bereikbare en nabije regio, een onbegrensde regio en een  een leefbare regio. Deze ambities werden met alle 13 steden en gemeenten binnen de werkgroep van de vervoerregio vertaald in vijf doelen op vlak van mobiliteit nl.

De manier waarop we deze globale doelen concreet gaan vormgeven binnen de regio maakt deel uit van de opmaak van het regionale mobiliteitsplan.

Meer info over basisbereikbaarheid en de vervoerregio’s vind je op: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios

Regio en Partners

De dynamische regio Zuid-West-Vlaanderen, rond Leie en Schelde, omvat dertien gemeenten.

Partners vervoerregio Kortrijk

In de vervoerregio werken volgende partners samen:

  • De 13 besturen van de gemeenten in de vervoerregio
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  • De Vlaamse Waterweg
  • De Lijn
  • Leiedal
  • Provincie West-Vlaanderen
  • Departement omgeving

© Intercommunale Leiedal

© Intercommunale Leiedal

Waar is de vervoerregio nu mee bezig?

Openbaar vervoerplan 2021

Nu de grote lijnen van het kernnet en aanvullend net vast liggen, kan De Lijn samen met de gemeenten de gedetailleerde reiswegen en haltes verder uitwerken.  Ook Vervoer op Maat wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De effectieve invoering van het nieuwe openbaar vervoerplan is voorzien begin 2022. 

Regionaal mobiliteitsplan

Intussen wordt de verdere uitwerking van het aanbod openbaar vervoer meegenomen in het regionale mobiliteitsplan. Het regionale mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien tot dertig jaar. 

Met het regionale mobiliteitsplan onderzoeken lokale en bovenlokale overheden samen hoe ze voor alle gebruikers (de fietser, de gebruiker van het openbaar vervoer, de automobilist, het goederenvervoer,…) het verkeer beter, veiliger, vlotter en duurzamer kunnen organiseren op niveau van de regio. Dit betekent dat de vervoerregio een visie ontwikkelt en initiatieven kan nemen op vlak van regionale acties. Op lokaal niveau ondersteunt ze de gemeenten, terwijl ze voor het Vlaams mobiliteitsbeleid een adviserende functie heeft. 

De opmaak van het regionale mobiliteitsplan verloopt in verschillende stappen. Als alles vlot verloopt wordt het regionale mobiliteitsplan afgerond tegen eind 2021.

Na afronding van het regionale mobiliteitsplan zal de vervoerregio de concrete uitvoering van de in het mobiliteitsplan geformuleerde acties ondersteunen  en opvolgen. 

Fase 1: Inventarisatie

De eerste fase van het regionale mobiliteitsplan is vandaag afgerond. De resultaten hiervan zijn samengebracht in een oriëntatienota. Hierin worden o.a. een overzicht gegeven van de bestaande mobiliteitsnetten, worden de inzichten en de wensbeelden uit bestaande studies opgesomd en wordt gekeken naar de mobiliteitsvraag, de link met ons ruimtegebruik en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dit zowel voor het personenvervoer als voor het vrachtvervoer. Op basis van de verzamelde kennis worden in de volgende fase verschillende scenario’s onderzocht om mobiliteit in de toekomst te organiseren volgens de doelstellingen die we voor de regio formuleerden.