Doelen voor de regio

In 2018 ontwikkelde Leiedal in samenwerking met bewoners en actoren uit de regio een ruimtelijke toekomstvisie voor de regio van Leie en Schelde.  Vijf ambities staan hierin centraal nl. een klimaatneutrale regio, een ruimteneutrale regio, een bereikbare en nabije regio, een onbegrensde regio en een  een leefbare regio. Deze ambities werden met alle 13 steden en gemeenten binnen de werkgroep van de vervoerregio vertaald in vijf doelen op vlak van mobiliteit nl.

De manier waarop we deze globale doelen concreet gaan vormgeven binnen de regio maakt deel uit van de opmaak van het regionale mobiliteitsplan.

Meer info over basisbereikbaarheid en de vervoerregio’s vind je op: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios

Regio en Partners

De dynamische regio Zuid-West-Vlaanderen, rond Leie en Schelde, omvat dertien gemeenten.

Partners vervoerregio Kortrijk

In de vervoerregio werken volgende partners samen:

  • De 13 besturen van de gemeenten in de vervoerregio
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  • De Vlaamse Waterweg
  • De Lijn
  • Leiedal
  • Provincie West-Vlaanderen
  • Departement omgeving

© Intercommunale Leiedal

© Intercommunale Leiedal

Waar is de vervoerregio nu mee bezig?

Korte termijn

Op korte termijn bekijkt de vervoerregio samen met het studiebureau het Openbaar Vervoerplan 2020 dat de Lijn heeft voorgesteld. De vragen vanuit de verschillende gemeentes over de nieuw voorgestelde lijnen worden geëvalueerd vanuit verschillende principes. Op basis hiervan wordt een definitief plan uitgewerkt. De goedkeuring hiervan in de vervoerregioraad is voorzien voor de zomer van 2020. De invulling van de concrete reiswegen en bijhorende haltes gebeurt daarna pas. De effectieve invoering van het nieuwe openbaar vervoerplan is voorzien vanaf december 2021.

Volgende stappen

Daarnaast wordt de verdere uitwerking van het aanbod openbaar vervoer meegenomen in het regionale mobiliteitsplan. Het regionale mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien tot dertig jaar.

Met het regionale mobiliteitsplan onderzoeken lokale en bovenlokale overheden samen hoe ze voor alle gebruikers (de fietser, de gebruiker van het openbaar vervoer, de automobilist, het goederenvervoer,…) het verkeer beter, veiliger, vlotter en duurzamer kunnen organiseren.

De opmaak van het regionale mobiliteitsplan verloopt in verschillende stappen. Als alles vlot verloopt wordt het regionale mobiliteitsplan afgerond tegen zomer 2021.

Na afronding van het regionale mobiliteitsplan zal vanuit de vervoerregio de concrete uitvoering van de in het mobiliteitsplan geformuleerde acties ondersteund en opgevolgd worden.

Participatie

Samen met heel wat actoren vond een kick off plaats op het mobiliteitsforum van 4 februari. Betrokkenen die het proces nauwer willen volgen en tijd kunnen maken om vanuit hun expertise met ons dieper in te gaan op bepaalde thema’s, kunnen in het proces aansluiten bij het mobiliteitsatelier.