Participatie

De vervoerregio wil bij de opmaak van haar plannen zo veel mogelijk betrokkenen een stem geven. Hiervoor worden verschillende participatie-initiatieven uitgewerkt.

Openbaar vervoerplan 2021

De opmaak van het openbaar vervoerplan 2021 kwam tot stand doorheen een intensief co-creatietraject met de 13 gemeenten, MOW, De Lijn, AWV, DVW, de provincie, Leiedal, het departement Omgeving en het studiebureau. Daarnaast werden gesprekken met de steden en gemeenten afzonderlijk gevoerd om specifieke vragen te kunnen beantwoorden. In aanloop van de goedkeuring van het openbaar vervoerplan organiseerden de intercommunales voor alle raadsleden van de steden en gemeenten uit de regio een toelichting. Na deze toelichting hadden ze de mogelijkheid om hun vragen te stellen en bedenkingen mee te geven. Ten slotte werd ook aan verschillende belangengroepen een toelichting gegeven en werd er geluisterd naar hun ideeën en bedenkingen.

Regionaal mobiliteitsplan

Ook in het kader van het regionale mobiliteitsplan werden in de loop van 2019-2020 reeds een aantal participatie-initiatieven georganiseerd. 

In het najaar van 2020 worden mogelijke scenario’s onderzocht om mobiliteit in de toekomst te organiseren volgens de doelstellingen die we voor de regio’s formuleerden. Hiervoor worden belangengroepen zoals TreinTramBus, de fietsersbond, de gezinsbond, Voka, vertegenwoordigers van grote bedrijventerreinen en kennisinstellingen enz. uitgenodigd om mee te denken tijdens thematische werksessies rond ‘Logistiek transport’, ‘Knopen en ruimte’, ‘Openbaar vervoer en fiets’, ‘Auto’ en ‘Gedragsverandering’.

Ook in het najaar van 2020 willen we alle burgers uitnodigen om via deze projectwebsite hun ideeën mee te geven rond bepaalde regionale mobiliteitsvraagstukken

Wanneer we in een volgende stap scenario’s gaan uitwerken, en ook tijdens de latere fasen, worden mogelijk voorstellen bij de belangengroepen afgetoetst tijdens mobiliteitsateliers.